Het speelveld

 

De definitie van cultuur volgens Van Dale Groot Woordenboek is ruim: het geheel van normen, waarden, tradities, regels, kunstuitingen enz. van een land, volk of groep. Cultuur is een belangrijk ingrediënt voor een gezonde en sterke samenleving.

 

Cultuur is meer dan enkel de fysieke verschijningsvorm. Het gaat over de vorming van onze individuele en collectieve identiteit, over de ontwikkeling en uiting van gevoelens en beleving, over de inspiratie van onze gedachten en de vergaring van kennis en inzicht. Naast de intrinsieke waarde draagt cultuur bij aan tal van maatschappelijke pijlers in ons bestaan. Van individuele ontwikkeling en educatie tot een bredere sociaal-maatschappelijke en zelfs economische impuls.

 

De gemeente staat voor een levendig en cultureel bruisend Hogeland, waar iedereen in de gelegenheid is om actief en passief deel te nemen aan het culturele leven en waar de verbindende en verrijkende waarde van cultuur bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bedrijven en bezoekers. ¹

 

Daarnaast ziet de gemeente kunst en cultuur ook als een instrument om in te zetten binnen het sociaal domein.  Zo draagt cultuur bij aan de leefbaarheid, voor zover die kan worden gedefinieerd als het in voldoende mate voorkomen van voorzieningen, de kwaliteit daarvan en de kwantiteit en kwaliteit van contacten met de omgeving. Hierover zegt de Cultuurvisie:

 

Om als gemeente aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers is een prikkelend en vooral bereikbaar cultureel aanbod erg belangrijk.

 

Binnen de gemeentegrenzen houden duizenden mensen, verdeeld over honderden organisaties zich bezig met enige vorm van kunst en cultuur. Een volledig beeld is nog niet verkregen, aan een zo volledig mogelijk overzicht wordt nog gewerkt. De provinciale steuninstelling Het KultuurLoket host sinds afgelopen mei het online platform de KultuurCentrale, dat bijdraagt aan het verkrijgen van het gewenste actuele beeld. Volgens de Raad voor Cultuur is het culturele speelveld een ‘zwoegende, zwetende en vooral zoekende sector’. ²

 

 

1 gemeente Het Hogeland, Cultuurvisie 2020-2023

2 Raad voor Cultuur, Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024