Wie willen we zijn?

 

Cultuurplatform Het Hogeland is onafhankelijk en signaleert, initieert, brengt vraag en aanbod bij elkaar en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de gemeente, de inwoners en het kunstenveld. Omgekeerd is het Cultuurplatform voor de gemeente een praktische ingang naar het kunst- en cultuurveld. Het Cultuurplatform draagt bij aan het formuleren en borgen van het cultuurbeleid van de gemeente.

 

In de toekomst kan het Cultuurplatform een samenwerking aangaan met vertegenwoordigers uit de domeinen zorg en welzijn, onderwijs en toerisme om samenwerking en innovatie te stimuleren.

 

 

Hoe gaan we dat doen?

 Analyse

Allereerst dient de omgeving geanalyseerd te worden. Het speelveld in kaart gebracht, ‘namen en rugnummers’. Uiteindelijk moet je weten voor wie je het doet, wie je belanghebbenden zijn. Naast een eigen inventarisatie gaan we gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe KultuurCentrale biedt ( kultuurcentrale.nl ). Maar ook de externe omgeving verdient analyse: met wie hebben wij allemaal te maken?

 

  Lokale partners

Voortbordurend op het groeiend inzicht in het speelveld zoeken wij actief de samenwerking met lokale partners. Waar vind je kennis die je zelf niet hebt? Wie kun je helpen met een specifiek probleem? Best practises, Peer education, positieve en negatieve ervaringen, materialen en hulpmiddelen die we kunnen delen: we maken ze inzichtelijk en toegankelijk.

 

 Ontwikkelen netwerk

Natuurlijk hopen we dat de Coronabeperkingen verdwijnen, maar de nieuwe vormen van online communicatie die ze hebben opgeleverd, blijven we koesteren. Het Hogeland is een groot gebied. Overleg kost tijd, vaak meer reistijd dan dat. Wij zetten de eerder door de gemeente  georganiseerde online cultuurcafés voort. Mét interessante en actuele onderwerpen, deskundige sprekers, ruimte voor eigen inbreng.

Op social media worden groepen geopend, zogeheten communities: virtuele plaats van samenkomst voor mededelingen, vragen en antwoorden.

Daarnaast gaan we regelmatig fysieke netwerkbijeenkomsten organiseren. Regionale spreiding, diverse onderwerpen, een vleugje cultuur uit eigen stal voor eigen consumptie (muziek, dans, mini-exposities): bijeenkomsten waar de (steeds terugkerende) deelnemers elke keer weer naar uitkijken.

 

 Communicatie

Het Cultuurplatform Het Hogeland brengen we breed onder de aandacht. Dat doen we door het verspreiden van persberichten, het versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten. Zo maakt een zo breed mogelijk publiek kennis met ons initiatief.

Via de website, berichten in de KultuurCentrale en op de facebookpagina houden we de informatie actueel. Vragen, via e-mail of andere media, beantwoorden we binnen zo kort mogelijke tijd. In het nog te schrijven strategisch communicatieplan besteden we uitgebreid aandacht aan het bereiken van doelgroepen en welke middelen daarvoor nodig zijn.

 

 Organisatievorm

Als het gaat om de keuze voor een formele rechtsvorm, gaat de voorkeur uit naar een stichting. Die Stichting Cultuurplatform Het Hogeland beoogt een afspiegeling te zijn van het culturele veld en houdt rekening met regionale spreiding, kunstdisciplines, gender en leeftijd. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar de oprichting van de Stichting in 2022.