Op 3 april 2018 ondertekenen zo’n 75 aanbieders, beoefenaars en liefhebbers van  kunst en cultuur in de (toen nog toekomstige) gemeente Het Hogeland het Manifest voor een leven lang kunst en cultuur. In dit manifest pleiten de schrijvers voor een integraal en meerjarig beleid, dat gedragen wordt door (amateur)kunstenaars, cultureel ondernemers, organisaties en instellingen en dat gericht is op kunst en cultuur als cement en kracht van de samenleving.

 

Een van de pleidooien betreft de oprichting van een Cultuurplatform, dat wordt beschreven als een onafhankelijk cultureel netwerk dat (op professionele wijze) verbindingen kan leggen. Enerzijds tussen organisaties, individuen en verenigingen uit het culturele veld en anderzijds tussen dat veld en de gemeentepolitiek.

 

Dit platform biedt ook de mogelijkheid tot verbinding met andere domeinen zoals onderwijs, zorg en welzijn, sport, toerisme en het bedrijfsleven.

Op 17 juni 2020 stelt de gemeenteraad de Cultuurvisie vast.

 

De vier speerpunten in deze visie,

getiteld Groots in kleinschaligheid, zijn:

 

overal cultuur voor iedereen

  verbinding

   vernieuwing

  ondernemerschap, culturele

profilering en marketing

 

Over een op te richten cultuurplatform zegt het visiedocument onder meer:

  • Door en tijdens het interactieve traject in de aanloop naar deze cultuurvisie heeft de sector laten zien dat er volop ideeën en nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van netwerkversterking, samenwerking, festivals en cultuuruitingen. Zo heeft het oprichten van een Platform Cultuur Hogeland een enorme boost gekregen omdat wordt ingezien dat je samen sterker bent en er volop kansen zijn om het Hogeland gezamenlijk naar een hoger plan te tillen. Ook vinden er meer crossovers plaats met andere domeinen, welke leiden tot vernieuwde activiteiten.
  • Versterken we de recent tot stand gekomen samenwerkingen en netwerken, waaronder het Platform Cultuur het Hogeland;
  • Versterken we het ondernemerschap door netwerken te ondersteunen, zoals het Platform Cultuur het Hogeland;
  • Stimuleren we het Platform Cultuur het Hogeland nauw samen te werken met de toeristische organisatie van het Hogeland;

 

In de aanloop naar de totstandkoming van de Cultuurnota is intensief gewerkt aan de oprichting van een platform. Deze oprichting zou moeten resulteren in een werkvorm die:

 

  • recht doet aan de grote verscheidenheid in cultuuraanbod en -vraag, en de verschillen in schaalgrootte en belangen;
  • koers zet op dat wat werkelijk van belang is: de oprichting van een netwerkorganisatie voor en door het culturele veld, een verbindende factor tussen clubs, organisaties, verenigingen en individuen, een samenwerking initiërend orgaan dat de onderlinge versterking van de doelgroep bevordert en in continue verbinding staat met de gemeente en het veld.

 

Dit strategisch plan beoogt richting te geven aan behoeften en ambities, met als doel de feitelijke oprichting van een cultuurplatform. Dat doel wordt na realisatie daarvan vervolgens middel om de werkelijke doelstellingen te verwezenlijken: het versterken van de culturele infrastructuur, het delen van kennis, voorzieningen en faciliteiten binnen het veld en het bevorderen van cultuurparticipatie en de sociale cohesie.

Na een beschrijving van het speelveld, richten we ons op onze doelen: wat willen wij betekenen, wat is ons toekomstbeeld en hoe willen we dat bereiken?